ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Випуск № 4 (60)

 

Випуск № 4 (60) / 2017
Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дзюба П.В. 

ФОРМУВАННЯ ПОСТСУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ ЯК НОВІТНІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Завантажити Download

Сімонов Р.В. 

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Завантажити Download

Шиманська К.В.   СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА БІДНОСТІ У СВІТІ 

Завантажити 
Download

ЕКОНОМІЧНА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Багорка М.О. 

СИСТЕМНИЙ ТА СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА   Завантажити 
Download

Гнатенко І.А.,
Соляник Т.Г., Рубежанська В.О. 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ КОНВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ   Завантажити 
Download

Горлачук О.А., Горлачук М.А. 

СУТНІСНІ ОЗНАКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД   Завантажити 
Download

Колісніченко П.Т. 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  Завантажити 
Download 

Котовська І.В., Сороківська О.А., Луциків І.В. 

 АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  Завантажити 
Download 

Микитенко Т.В., Ємець А.В. 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД   Завантажити 
Download 

Паризький І.В. 

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ   Завантажити 
Download

Сержанов В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ У СИСТЕМІ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ  Завантажити 
Download 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бiлявcька Ю.В. 

ОCОБЛИВОCТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ КАТЕГОРIЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПIДПРИЄМCТВ ТОРГIВЛI   Завантажити 
Download

Бояринова К.О. 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 
 Завантажити 
Download

Кондрацька Л.П. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PERSONNEL OUTSOURCING MATRIX ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ   Завантажити 
Download

Македон В.В., Салига К.С. 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ    Завантажити 
Download

Сидора В.В. 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ  Завантажити 
Download 

Скоробогатова Н.Є. 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ  Завантажити 
Download 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Приходченко Т.А. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  

 Завантажити 
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дєліні М.М. 

НАПРЯМИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИМНИЦТВА   Завантажити 
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Корень Н.В. 

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КООРДИНАТАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ    Завантажити 
Download

Олексюк О.С., Мостіпака О.В. 

КРИПТОВАЛЮТА БІТКОІН 

 Завантажити 
Download

Савченко Т.Г., Миненко Л.М. 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГРУП В УКРАЇНІ   Завантажити 
Download 
Сердюков К.Г., Алєйнікова Н.М.  РОЗВИТОК СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА    Завантажити 
Download

Чуницька І.І. 

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗМІНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ У ВІДНОСИНАХ МІЖ УЧАСНИКАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК КЛЮЧОВА УМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ   Завантажити 
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Плахтій Т.Ф. ОЩАДЛИВА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ    Завантажити 
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Солодухин С.В. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СТАДНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ   Завантажити 
Download