ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Випуск 2(58)

 

Випуск № 2 (58) / 2017

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Біленко Т.І., Бойко С.Д., Дияк Ю.І. 

ОСОБЛИВОСТІ АНТИОФШОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ КОРПОРАЦІЙ

Завантажити Download

Бригадир В.О. 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄС ЗА РІВНЕМ ДОХОДІВ

Завантажити 
Download

Іванов Є.І.

ПЕРШІ ПІДСУМКИ ДІЇ УГОДИ ПРО ПОГЛИБЛЕНУ ТА ВСЕОСЯЖНУ ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС Завантажити 
Download 

Куриліна О.В.

ВПЛИВ ОФШОРНИХ ЗОН НА ТРАНЗИТИВНІ ЕКОНОМІКИ Завантажити 
Download 

Мареха І.С. 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ ТА МІЖКРАЇННІ ПОРІВНЯННЯ Завантажити 
Download 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Іванова Т.В. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Іличок Б.І.

ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантажити
Download

Набульсі Х.Н.

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  Завантажити
Download

Хайдура Х.М.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КВАНТИФІКАЦІЇ ВНЕСКУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ (ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ)  Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бондаренко С.А.

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Завантажити Download

Василенко Ю.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Завантажити Download

Демяненко К.А.

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити Download

Літвінова В.О., Грінченко Р.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Завантажити Download

Луцик І.Б., Юрій Е.О. 

ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Завантажити Download

Мозгова Г.В., Морозов А.О., Фомін О.Д.

ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити 
Download

Петросов В.А., Банчук-Петросова О.В.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МЕНЕДЖЕРА В УКРАЇНІ 

Завантажити Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бітюк І.М. 

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРОМ: ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

Завантажити Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Піщик О.В. 

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕРТНОСТІ ПРОГРАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ Завантажити Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бондаренко А.І. 

ЗМІНИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА СПОСОБИ ЇХ ВРАХУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ КРЕДИТУ

Завантажити Download

Онищенко С.В.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Завантажити Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Височан О.С. 

РЕОРІЄНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ «СУБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ – КОРИСТУВАЧ»

Завантажити Download

Іваннікова О.В. 

АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ФАКТОРА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити Download

Лукановська І.Р.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВОДНИХ РЕСУРСІВ   Завантажити Download

Трачова Д.М.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА  Завантажити Download

Шерстюк О.Л.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  Завантажити Download

Юхименко-Назарук І.А. 

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОНТРАКТІВ   Завантажити Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Минц А.Ю.

МЕТОДЫ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Завантажити Download

Окара Д.В., Чернишев В.Г., Шинкаренко В.М. 

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Завантажити 
Download