ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Випуск 1 (63)

 

Випуск № 1 (63) / 2018
Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.

ТРАДИЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ СУТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Завантажити Download

Шедяков В.Е. 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ЖИВУЧЕСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОСТСОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Завантажити 
Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зварич Р.Є.

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ   Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Журба О.М.  СТРАТЕГІЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ   Завантажити 
Download
Касьяновський Є.В. ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ   Завантажити 
Download
Мардус Н.Ю.  КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ   Завантажити 
Download
Редько Е.Ю. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБНОВЛЕНИЕМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗОН
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ, И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭТОГО ВОПРОСА 
Завантажити 
Download 
Салашенко Т.І. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДНИКІВ МЕХАНІЗМУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  Завантажити 
Download 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Жигалкевич Ж.М. КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ   Завантажити 
Download
Красовська О.Ю. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА   Завантажити 
Download
Кунаєв А.Ю. СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ  Завантажити 
Download
Лазоренко В.В.  ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА  Завантажити 
Download
Меліхова Т.О.  ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ
СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ НАЯВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Завантажити 
Download
Овчаренко Л.В.,
Овчаренко Р.І.
ФАКТОРИ ПОЗИТИВНОГО ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити 
Download
Олійник П.О.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ  Завантажити 
Download
Райко Г.О.,
Карамушка М.В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Завантажити 
Download
Zgurovskiy O.M.,
Saloid S.V.
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF DESTABILIZING FACTORS OF THE
INTERNAL ENVIRONMENT OF ECONOMIC SECURITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 
Завантажити 
Download
Сольська В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити 
Download
Чавичалов І.І.  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  Завантажити 
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

Ліба Н.С.

РЕГІОНАЛЬНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ   Завантажити 
Download
Попело О.В.  МОНІТОРИНГ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Завантажити 
Download 
Тарлопов І.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ  Завантажити 
Download 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Леган І.М. ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  Завантажити 
Download 
Сало Я.В.  МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНКИ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Завантажити 
Download 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ситник Н.С., Джуган Л.Б. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Завантажити
Download 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Височан О.С.,
Грицеляк О.І.
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ   Завантажити 
Download

МАРКЕТИНГ 

Петропавловська С.Є.,
Лисак Н.Ю.,
Малаховська Г.В. 

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ СПОЖИВАЧІВ  Завантажити 
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Лук’янова В.В.,
Карпова Т.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

 Завантажити 
Download

Олешко Т.І., Верзун А.В.

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ АЕРОПОРТУ

 Завантажити 
Download

Oliskevych M., Barabash G., Dosyn K. 

SYSTEM DYNAMICS APPROACH TO MODELING OF MIGRATION IN UKRAINE

Завантажити 
Download 

Цеслів О.В., Зінченко Д.С.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ БРАУНА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ АКЦІЙ 

 Завантажити 
Download

Рудь В.Ю., Щука В.Г.

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ, СИНТЕЗОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ
БАГАТОРЯДНОЇ СЕЛЕКЦІЇ МГУА, ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» 

 Завантажити 
Download

Радченко О.А. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 Завантажити 
Download

Смерічевська С.В., Колесник М.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНА БЕЗПЕКА ПОСЛУГ ЯК
РУШІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Завантажити 
Download