ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Приклад оформлення статті

Приклад оформлення наукової статті:

 

Тематична рубрика: Економіка

УДК 338.58:65.014

Ярковецький О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Класичного приватного університету

Yarkovetskyi Oleh
Classic Private University

 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ФІНАНСОВО-ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET FOR FINANCIAL
AND PAYMENT SERVICES UNDER GLOBAL INSTABILITY
 

У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі (мінімальний обсяг  800-900 знаків, без пробілів).
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність, логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.

The article considers the price trends of development of the industrial sector. The general trend of industrial product price indices has a dynamic and at the same time downward trend until 2012, the price channel is gradually narrowing due to a decrease in the level of its upper limit (мінімальний обсяг – 1800 знаків, без пробілів)
Key words: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic dependence, pricing methods, tax burden.

Постановка проблеми. Першочергові ознаки кризи в економіці також розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цінових аспектів розвитку промислового сектору економіки присвячені праці таких вчених як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.
Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів розвитку промисловості в умовах рецесії економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вже в 2012 році нижня межа цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% та в 2013 році зросла до рівня 94%. Верхня межа цінового каналу в 2011 році закріпилася на рівні 124%, у 2012 році – на рівні 109%, а в 2013 році – на рівні 107%. Загалом ціновий коридор промислової продукції до 2012 року має низхідну тенденцію, а вже в 2013 році поступово зростає.
Висновки з проведеного дослідження. Підтверджено, що ціна як економічна характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними інтересами.

Список використаних джерел:

1. Оврачук М.П. Глобалізація брендів в сучасних умовах. Фінансовий простір. 2012. № 1(5). С. 13–18.
2. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4.07.2002 № 40-ІV. URL: httр//zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2019).

References:

1. Ovrachuk M.P. (2012). Hlobalizatsiia brendiv v suchasnykh umovakh [Globalization of brands in modern conditions]. Finansovyi prostir, 1(5), 13–18. [in Ukrainian]
2. Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 4.07.2002 № 40-IV [On Innovation Activity: Law of Ukraine dated July 4, 2002 No. 40-IV]. Retrieved from: httр//zakon2.rada.gov.ua (accessed 14 February 2019).