ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Випуск 5 (61)

 

Випуск № 5 (61) / 2017
Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шедяков В.Е.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОЕМКОГО ТВОРЧЕСТВА И РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – НЕОБХОДИМОСТЬ УСПЕХА ПОСТСОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ведернікова С.В.

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  Завантажити 
Download
Войнова Є.І., Пухальська В.О. РОЛЬ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У СТАНОВЛЕННІ РИНКУ ПОСЛУГ АВСТРАЛІЇ  Завантажити 
Download
Яковченко В.С. ПІДВИЩЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗЕД УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ «ЄДИНОГО ВІКНА» Завантажити 
Download 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Антонова О.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В НОВИХ УМОВАХ ФІНАНСУВАННЯ  Завантажити 
Download
Дружиніна В.В., Луценко Г.П., Дружинін В.О. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ: ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ  Завантажити 
Download
Дубинецька П.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  Завантажити 
Download
Корнєєва Ю.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОБОТИ ЕКА У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  Завантажити 
Download
Кубай О.Г., Коломієць Х.М. АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Завантажити 
Download 
Нигматова О.С. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ БРЕНДА В УСЛОВИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Завантажити 
Download 
Олешко Т.І., Геєць І.О., Павлюк Є.Л. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Завантажити 
Download 
Сибірцев В.В. ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ  Завантажити 
Download
Сухоставець А.І. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ТА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вартанова О.В.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: СУЧАСНІ ВИМОГИ ТА ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ

 Завантажити 
Download
Желізко О.О. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕБЕЗПЕК, ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ Завантажити 
Download 
Коваленко Н.В., Черкас Г.В. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В СУЧАСНИХ КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ Завантажити 
Download 
Коваленко Н.В., Юрченко Я.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ Завантажити 
Download 
Мельник М.І. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ Завантажити 
Download 
Розумей С.Б., Ніколаєнко І.В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ В ЗБУТОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити 
Download 
Романова Л.В. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  Завантажити 
Download
Скоморохова С.Ю., Тума С.В. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЧИННИКИ ЙОГО УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Завантажити 
Download 
Цьвок Д.Р., Яворська Н.П. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити 
Download 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Петренко Н.О. ОЦІНКА КЛАСТЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  Завантажити 
Download
Фокіна-Мезенцева К.В., Василюк О.В.  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І МЕТОД ОЦІНКИ  Завантажити 
Download 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Товстуха І.О. 

СКЛАДНИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОТРИМАННЯ БІОПАЛИВА З БІОМАСИ   Завантажити 
Download

Ходико Д.І. 

ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ

 Завантажити 
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кіндзюр О.С.,
Корицька О.І. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО РОЗПОДІЛУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ

 Завантажити 
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гацька Л.П. 

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

 Завантажити 
Download

Гриценко А.В. 

РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Завантажити 
Download 

Койло В.В. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ 

 Завантажити 
Download

Канєва Т.В.,
Наливайко Д.В. 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ 

 Завантажити 
Download

Сніщенко Р.Г. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 Завантажити 
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Августова О.О., Закревська О.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

 Завантажити 
Download

Артюх О.В.,
Бєлінська О.В. 

ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

 Завантажити 
Download

Данчевська І.Р. 

АНАЛІЗ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

 Завантажити 
Download

Слуцький Є.В. 

АУДИТ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ» 

 Завантажити 
Download