ISSN 2520-2200

Випуск № 3 (65) / 2018

 

Випуск № 3 (65) / 2018 (Частина 1)
Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Волошанська А.В.

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НА ВЕЛИЧИНУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В КРАЇНАХ СВІТУ

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Волощук Ю.О.

ДІАЛЕКТИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК» Завантажити
Download
Калачевська Л.І. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Завантажити
Download
Кудренко Н.В., Ніколаєнко С.М.,
Мисник Н.С.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Download
Верхоглядова Н.І., Мардус Н.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТУ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ТОВАРІВ Завантажити
Download
Романова А.А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Завантажити
Download
Філяк М.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ Завантажити
Download
Фісуненко Н.О. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВО Завантажити
Download
Ціщик Р.В., Котис Н.В. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Завантажити
Download
Шедяков В.Е. МЯГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕСИСТЕМНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Галайда Т.О., Теницька Н.Б., Чорногорська Н.В. НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПЕРСОНАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Завантажити
Download
Клімова О.І., Хороших В.В. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Завантажити
Download
Ковшова І.О. , Долінська А.О. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Download
Кривов’язюк І.В., Стрільчук Р.М. ФОРМИ І МЕТОДИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ Завантажити
Download
Ларіна Я.С. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО МОНІТОРИНГУ Завантажити
Download
Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. СОЦІОЛОГІЧНІ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ РОБОТОДАВЦЯ Завантажити
Download
Логутова Т.Г., Полторацький М.М. МОДЕРНИЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Завантажити
Download
Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В.,
Орлова К.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Завантажити
Download
Павелко В.Ю. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ УКРАЇНСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ – ПЕРЕВІЗНИКІВ ЯК ЗАПОРУКА
ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Завантажити
Download
Михайленко О.В., Риштун Х.Ю. ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ Завантажити
Download
Русин-Гриник Р.Р. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Завантажити
Download
Скупейко В.В. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Download
Смерічевська С.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Завантажити
Download

 

Випуск № 3 (65) / 2018 (Частина 2)
Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Завантажити Download

Харун О.А.

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Ліхоносова Г.С., Черниш Р.О. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Лендєл М.А.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ Завантажити
Download
Ліба Н.С.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТОНІКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дубовіч І.А., Сенета З.Я.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download

Єгоращенко І.В.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download/td>

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кірнос І.О. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бутенко В.В., Осіпова М.С. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ Завантажити
Download
Горідько О.В., Якимова В.І.,
Новікова Л.Ф.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Завантажити
Download
Лютік О.М. , Лисак Д.С.

ВПЛИВ КРЕДИТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Беренда Н.І., Скоморохова С.Ю., Нікітова Л.С. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ Завантажити
Download
Стрєльніков Р.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ВИТРАТ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Жегус О.В.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ УНІКАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДУКТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантажити
Download
Мних О.Б.

ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ І МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Завантажити
Download
Назаров В.В., Радченко О.А. ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ НА МЕДІА РИНКУ УКРАЇНИ Завантажити
Download
Сопільняк І.С.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ОРГАНІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Біленко Д.В., Сивицька І.Г.,
Теленкова Д.Г.

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Завантажити
Download
Калюжна Ю.В., Конєв В.В. ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити
Download
Касьянова Н.В., Яцко К.С.,
Долинний Д.М.
АДАПТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА Завантажити
Download
Олешко Т.І., Лобанов М.О. ЕКОНОМІЧНІ ЗАДАЧІ В ТЕОРІЇ ІГОР Завантажити
Download
Олешко Т.І., Хоменко Р.І.

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Завантажити
Download
Тесьолкін О.І., Наголюк О.Є.,
Максимчук К.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ В ЕКОНОМІЦІ Завантажити
Download
Шевчук І.Б., Савчук С.М.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГРАМ
ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Завантажити
Download